ସରସ୍ୱତୀ ସୂକ୍ତମ୍

  • ( ଋଗ୍ ବେ଼ଦ ସଂହିତା )

ଓଁ ଇୟମଦଦାଦ୍ରଭସମୃଣଚ୍ୟୁତଂ ଦିବେ଼ାଦାସଂ ବ଼ଧ୍ର‌୍ୟଶ୍ୱାୟ ଦାଶୁଷେ ।
ୟା ଶଶ୍ୱନ୍‌ତମାଚଖଶଦାବ଼ସଂ ପଣିଂ ତା ତେ ଦାତ୍ରାଣି ତବ଼ିଷା ସରସ୍ୱତୀ ।ା ୧ ।ା
ଇୟଂ ଶୁୁଷ୍ମେଭିର୍ବିସଖା ଇବ଼ାରୁଜତ୍ସାନୁ ଗିରୀଣାଂ ତବ଼ିଷେଭିରୂର୍ମିଭିଃ ।
ପାରାବ଼ତଘ୍ନୀମବ଼ସେ ସୁବ଼ୃକ୍ତିଭିଃ ସରସ୍ୱତୀ ମା ବ଼ିବ଼ାସେମଧୀତିଭିଃ ।ା ୨ ।ା
ସରସ୍ୱତି ଦେବ଼ନିଦୋ ନି ବର୍‌ହୟ ପ୍ରଜାଂ ବ଼ିଶ୍ୱସ୍ୟ ବୃସୟସ୍ୟ ମାୟିନଃ ।
ଉତ କ୍ଷିତିଭ୍ୟୋଽବ଼ନୀରବ଼ିନ୍ଦୋ ବ଼ିଷମେଭ୍ୟୋ ଅସ୍ରବେ଼ା ବ଼ାଜିନୀବ଼ତୀ ।ା ୩ ।ା
ପ୍ରଣୋ ଦେବ଼ୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ଼ାଜେଭିବ଼ର୍ାଜିନୀବ଼ତୀ । ଧୀନାମବ଼ିତ୍ର‌୍ୟବ଼ତୁ ।ା ୪ ।ା
ୟସ୍ତ୍ୱା ଦେବ଼ି ସରସ୍ୱତ୍ୟୁପବ୍ରୂତେ ଧନେ ହିତେ । ଇନ୍ଦ୍ରଂ ନ ବ଼ୃତ୍ରତୂର‌୍ୟେ ।ା ୫ ।ା
ତ୍ୱଂ ଦେବ଼ୀ ସରସ୍ୱତ୍ୟବ଼ା ବ଼ାଜେଷୁ ବ଼ାଜିନି । ରଦା ପୂଷେବ଼ ନଃ ସନିମ୍ ।ା ୬ ।ା
ଉତ ସ୍ୟା ନଃ ସରସ୍ୱତୀ ଘୋରା ହିରଣ୍ୟବର୍ତନିଃ । ବ଼ୃତ୍ରଘ୍ନୀ ବ଼ଷ୍ଟି ସୁଷ୍ଟୁତିମ୍ ।ା୭ ।ା
ୟସ୍ୟା ଅନନ୍ତୋ ଅହ୍ରୁତସ୍ତେ୍ୱଷଶ୍ଚରିଷ୍ଣୁରର୍ଣବ଼ଃ । ଅମଶ୍ଚରତି ରୋରୁବ଼ତ୍ ।ା ୮ ।ା
ସା ନୋ ବ଼ିଶ୍ୱା ଅତି ଦ୍ୱିଷଃ ସ୍ୱସୃରନ୍ୟା ଋତାବ଼ରୀ । ଅତନ୍ନହେବ଼ ସୂର‌୍ୟଃ ।ା ୯ ।ା
ଉତ ନଃ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟାସୁ ସପ୍ତସ୍ୱସା ସୁଜୁଷ୍ଟା । ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ତୋମ୍ୟାଭୁତ୍ ।ା ୧୦ ।ା
ଆପପ୍ରୁଷୀ ପାର୍ଥିବ଼ାନ୍ୟୁରୁ ରଜୋ ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ୍ । ସରସ୍ୱତୀ ନିଦସ୍ପାତୁ ।ା ୧୧ ।ା
ତ୍ରିଷଧସ୍ଥା ସପ୍ତଧାତୁଃ ପଞ୍ଚ ଜାତା ବ଼ର୍ଦ୍ଧୟନ୍ତୀ । ବ଼ାଜେବ଼ାଜେ ହବ଼୍ୟାଭୁତ୍ ।ା୧୨ ।ା
ପ୍ର ୟା ମହିମ୍ନା ମହିନାସୁ ଚେକିତେ ଧୁମ୍ନେଭିରନ୍ୟା ଅପସାମପସ୍ତମା ।
ରଥ ଇବ଼ ବୃହତୀ ବ଼ିଭ୍ୱନେ କୃତୋପସ୍ତୁତ୍ୟା ଚିକିତୁଷା ସରସ୍ୱତୀ ।ା ୧୩ ।ା
ସରସ୍ୱତ୍ୟଭି ନୋ ନେଷି ବ଼ସ୍ୟୋ ମାପ ସ୍ଫରିଃ ପୟସା ମା ନ ଆ ଧକ୍ ।
ଜୁଷସ୍ୱ ନଃ ସଖ୍ୟା ବେ଼ଶ୍ୟା ଚ ମା ତ୍ୱତ୍ କ୍ଷେତ୍ରାଣ୍ୟରଣାନି ଗନ୍ମ ।ା ୧୪ ।ା
ପ୍ର କ୍ଷୋଦସା ଧାୟସା ସସ୍ର ଏଷା ସରସ୍ୱତୀ ଧରୁଣମାୟସୀ ପୂଃ ।
ପ୍ରବାବଧାନା ରଥ୍ୟେବ଼ ୟାତି ବ଼ିଶ୍ୱା ଅପୋ ମହିନା ସିନ୍ଧୁରନ୍ୟାଃ ।ା ୧୫ ।ା
ଏକାଚେତତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀନାଂ ଶୁଚିର‌୍ୟତୀ ଗିରିଭ୍ୟୋ ଆ ସମୁଦ୍ରାତ୍ ।
ରାୟଶ୍ରେ୍ୱତନ୍ତୀ ଭୁବ଼ନସ୍ୟ ଭୂରେଘୃତଂ ପୟୋ ଦୁଦୁହେ ନାହୁଷାୟ ।ା ୧୬ ।ା
ସ ବ଼ାବ଼ୃଧେ ନର‌୍ୟୋ ୟୋଷଣାସୁ ବ଼ୃଷା ଶିଶୁବ଼ୃର୍ଷଭୋ ୟଜ୍ଞିୟାସୁ ।
ସ ବ଼ାଜିନଂ ମଘବଦ୍ଭ୍ୟୋ ଦଧାତି ବ଼ି ସାତୟେ ତନ୍ୱଂ ମାମୃଜୀତ ।ା ୧୭ ।ା
ଉତ ସ୍ୟା ନଃ ସରସ୍ୱତୀ ଜୁଷାଣୋପ ଶ୍ରବ଼ତ୍ ସୁଭଗା ୟଜେ୍ଞ ଅସ୍ମିନ୍ ।
ମିତଜ୍ଞୁଭିର୍ନମସ୍ୟୈରିୟାନା ରାୟା ୟୁଜା ଚିଦୁତ୍ତରା ସଖିଭ୍ୟଃ ।ା ୧୮ ।ା
ଇମା ଜୁହ୍ୱାନା ୟୁଷ୍ମଦା ନମୋଭିଃ ପ୍ରତି ସ୍ତୋମଂ ସରସ୍ୱତି ଜୁଷସ୍ୱ ।
ତବ଼ ଶର୍ମନ୍ ପ୍ରିୟତମେ ଦଧାନା ଉପ ସ୍ଥେୟାମ ଶରଣଂ ନ ବ଼ୃକ୍ଷମ୍ ।ା ୧୯ ।ା
ଅୟମୁ ତେ ସରସ୍ୱତି ବ଼ଶିଷ୍ଠୋ ଦ୍ୱାରାବ଼ୃତସ୍ୟସୁଭଗେ ବ଼୍ୟାବ଼ଃ ।
ବ଼ର୍ଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ରେ ସ୍ତୁବ଼ତେ ରାସି ବ଼ାଜାନ୍ ୟୂୟଂ ପାତ ସ୍ୱସ୍ତିଭିଃ ସଦା ନଃ ।ା ୨୦ ।ା
ବୃହଦୁ ଗାୟିଷେ ବ଼ଚୋଽସୁର‌୍ୟା ନଦୀନାମ୍ ।
ସରସ୍ୱତୀମିମ୍ନହୟା ସୁବ଼ୃକ୍ତିଭିଃ ସ୍ତୋମୈର୍‌ବ଼ଶିଷ୍ଠ ରୋଦସି ।ା ୨୧ ।ା
ଉଭେ ୟତ୍ତେ ମହିନା ଶୁଭ୍ରେ ଅନ୍ଧସୀ ଅଧିକ୍ଷିୟନ୍ତି ପୂରବ଼ଃ ।
ସା ନୋ ବୋଧ୍ୟବ଼ିତ୍ରୀ ମରୁତ୍‌ସଖା ଚୋଦ ରାଧୋ ମଘୋନାମ୍ ।ା ୨୨ ।ା
ଭଦ୍ରମିଦ୍ ଭଦ୍ରା କୃଣବ଼ତ୍ ସରସ୍ୱତ୍ୟକବ଼ାରୀ ଚେତତି ବ଼ାଜିନୀବ଼ତୀ ।
ଗୃଣାନା ଜମଦଗ୍ନୀବ଼ତ୍ ସ୍ତୁବ଼ାନା ଚ ବ଼ଶିଷ୍ଠବତ୍ ।ା ୨୩ ।ା
ଜନୀୟନ୍ତୋ ନ୍ୱଗ୍ରବ଼ଃ ପୁତ୍ରୀୟନ୍ତଃ ସୁଦାନବ଼ଃ । ସରସ୍ୱନ୍ତଂ ହବ଼ାମହେ ।ା ୨୪ ।ା
ୟେ ତେ ସରସ୍ୱ ଊର୍ମୟୋ ମଧୁମନ୍ତୋ ଘୃତଶ୍ରୁତଃ ।
ତେଭିର୍ନୋଽବ଼ିତା ଭବ଼ ।ା ୨୫ ।ା
ପୀପିବ଼ାଂସଂ ସରସ୍ୱତଃ ସ୍ତନଂ ୟୋ ବ଼ିଶ୍ୱଦର୍ଶତଃ ।
ଭକ୍ଷୀମହି ପ୍ରଜାମିଷମ୍ ।ା ୨୬ ।ା
ଅମ୍ବିତମେ ନଦୀତମେ ଦେବୀତମେ ସରସ୍ୱତି ।
ଅପ୍ରସସ୍ତା ଇବ଼ ସ୍ମସି ପ୍ରଶସ୍ତିମମ୍ବ ନସ୍କୃଧି ।ା ୨୭ ।ା
ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱା ସରସ୍ୱତି ଶ୍ୱିତାୟୂଷିଂ ଦେବ଼୍ୟାମ୍ ।
ଶୁନହୋତ୍ରେଷୁ ମତ୍ସ୍ୱ ପ୍ରଜାଂ ଦେବ଼ି ଦିଦିଡି୍‌ଢ ନଃ ।ା ୨୮ ।ା

ଇମା ବ୍ରହ୍ମ ସରସ୍ୱତି ଜୁଷସ୍ୱ ବ଼ାଜିନୀବ଼ତି ।
ୟା ତେ ମନ୍ମ ଗୃତ୍ସମଦା ଋତାବ଼ରି ପ୍ରିୟା ଦେବେ଼ଷୁ ଜୁହ୍ୟତି ।ା ୨୯ ।ା
ପାବ଼କା ନଃ ସରସ୍ୱତୀ ବ଼ାଜେଭିବ଼ର୍ାଜିନୀବ଼ତୀ ।
ୟଜ୍ଞଂ ବ଼ଷ୍ଟୁ ଧିୟାବ଼ସୁଃ ।ା ୩୦ ।ା
ଚୋଦୟିତ୍ରୀ ସୂନୃତାନା ଚେତନ୍ତୀ ସୁମତୀନାମ୍ ।
ୟଜ୍ଞଂ ଦଧେ ସରସ୍ୱତୀ ।ା ୩୧ ।ା
ମହୋ ଅର୍ଣଃ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ର ଚେତୟତି କେତୁନା ।
ଧିୟୋ ବ଼ିଶ୍ୱା ବ଼ି ରାଜତି ।ା ୩୨ ।ା

ସରସ୍ୱତୀଂ ଦେବ଼ୟନ୍ତୋ ହବ଼ନ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀମଧ୍ୱରେ ତାୟମାନେ ।
ସରସ୍ୱତୀଂ ସୁକୃତୋ ଅହ୍ୟୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଦାଶୁଷେ ବ଼ାର‌୍ୟଂଦାତ୍ ।ା ୩୩ ।ା
ସରସ୍ୱତି ୟା ସରଥଂ ୟୟାଥ ସ୍ୱଧାଭିର୍ଦେବ଼ି ପିତୃଭିର୍ମଦନ୍ତୀ ।
ଆସଦ୍ୟାସ୍ମିନ୍ ବର୍ହିଷି ମାଦୟସ୍ୱାନମୀବ଼ା ଇଷ ଆ ଧେହ୍ୟସ୍ମେ ।ା ୩୪ ।ା
ସରସ୍ୱତୀଂ ୟାଂ ପିତରୋ ହବ଼ନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ୟଜ୍ଞମଭିନକ୍ଷମାଣାଃ ।
ସହସ୍ରାର୍ଦ୍ଧମିଳୋ ଅତ୍ର ଭାଗଂ ରାୟସ୍ପୋଷଂ ୟଜମାନେଷୁ ଧେହି ।ା ୩୫।।
ଆ ନୋ ଦିବୋ ବୃହତଃ ପବ଼ର୍ତାଦା ସରସ୍ୱତୀ ୟଜତା ଗନ୍ତୁ ୟଜ୍ଞମ୍ ।
ହବଂ ଦେବ଼ୀ ଜୁଜୁଷାଣା ଘୃତାଚୀ ଶଗ୍ମାଂ ନୋ ବ଼ାଚମୁଶତୀ ଶୃଣୋତୁ ।ା ୩୬ ।ା

ରାକାମହଂ ସୁହବ଼ାଂ ସୁଷ୍ଟୁତୀ ହୁବେ଼ ଶୃଣୋତୁ ନଃ ସୁଭଗା ବୋଧତୁ ତ୍ମନା ।
ସୀବ଼୍ୟତ୍ୱପଃ ସୂଚ୍ୟାଚ୍ଛିଦ୍ୟମାନୟା ଦଦାତୁ ବ଼ୀରଂ ଶତଦାୟମୁକ୍‌ଥ୍ୟମ୍ ।ା ୩୭ ।ା
ୟାସ୍ତେ ରାକେ ସୁମତୟଃ ସୁପେଶସୋ ୟାଭିର୍ଦଦାସି ଦାଶୁଷେ ବ଼ସୂନି ।
ତାଭିର୍ନୋ ଅଦ୍ୟ ସୁମନା ଉପାଗହି ସହସ୍ରପୋଷଂ ସୁଭଗେ ରରାଣା ।ା ୩୮ ।ା
ସିନୀବ଼ାଲି ପୃଥୁଷ୍ଟୁକେ ୟା ଦେବ଼ନାମସି ସ୍ୱସା ।
ଜୁଷସ୍ୱ ହବ଼୍ୟମାହୁତଂ ପ୍ରଜା ଦେବ଼ି ଦିଦିଡ୍‌ଢି ନଃ ।ା ୩୯ ।ା
ୟା ସୁବାହୁଃ ସ୍ୱଙ୍ଗୁରିଃ ସୁଷୂମା ବହୁସୂବ଼ରୀ ।
ତସ୍ୟୈ ବ଼ିଶ୍ପତ୍ନ୍ୟୈ ହବ଼ିଃ ସିନୀବ଼ାଲ୍ୟୈ ଜୁହୋତନ ।ା ୪୦ ।ା
ୟା ଗୁଙ୍ଗୂର‌୍ୟା ସିନୀବ଼ାଲୀ ୟା ରାକା ୟା ସରସ୍ୱତୀ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀମହ୍ୱ ଊତୟେ ବ଼ରୁଣାନୀଂ ସ୍ୱସ୍ତୟେ ।ା ୪୧ ।ା
ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ।ା

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *