ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ-ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର-ଶତ-ନାମାବ଼ଳିଃ

ଓଁ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ର-ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ-ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ-ନିଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ-ବ଼କ୍ତ୍ରକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶିବ଼ାନୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ-ଭୃତେ ନମଃ ।୧୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ-ମୁଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ କାମ-ରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ବ଼ିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ପାତକ-ନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଭୋଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଭୁଜାୟୈ ନମଃ ।୨୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଭାଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହୋତ୍ସାହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦିବ଼୍ୟାଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁର-ବ଼ନ୍ଦିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-କାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ପାଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-କାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଙ୍କୁଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ୀମଲାୟୈ ନମଃ । ୩୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିଶ୍ୱାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିଦ୍ୟୁତ୍‌-ମାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବେ଼÷ଷ୍ଣବେ଼÷୍ୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର-ବ଼ଦନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର-ଲେଖା-ବ଼ିଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସାବ଼ିତ୍ର‌୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁରସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦେବେ଼÷୍ୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଦିବ଼୍ୟାଲଙ୍କାର-ଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ । ୪୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ାଗ୍‌-ଦେବେ଼÷୍ୟ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ସୁଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ତୀବ଼୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ବଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଭୋଗ-ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଭାରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଭାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗୋବ଼ିନ୍ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗୋମତ୍ୟୈ ନମଃ ।୫୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶିବ଼ାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଜଟିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିନ୍ଧ୍ୟା-ବ଼ାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ-ବ଼ିରାଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ-ଜ୍ଞାନୈକ-ସାଧନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୌଦାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁଧା-ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । ୬୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁର-ପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁବ଼ାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁନାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିନିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ-ଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିଦ୍ୟା-ରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ-ଜାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହା-ଫଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରୟୀ-ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ । ୭୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିକାଲ-ଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରି-ଗୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ର-ରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶୁମ୍ଭାସୁର-ପ୍ରମଥିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶୁଭ-ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ରକ୍ତବୀଜ-ନିହନ୍ର୍ତ୍ୟେୌ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚାମୁଣ୍ଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡକାୟ-ପ୍ରହରଣାୟୈ ନମଃ । ୮୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଧୂମ୍ର-ଲୋଚନ-ମର୍ଦ୍ଦନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସବ଼ର୍-ଦେବ଼-ସ୍ତୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସୁରାସୁର-ନମସ୍କୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ କାଲ-ରାତ୍ର‌୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ କଲା-ଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ରୂପ-ସୌଭାଗ୍ୟ-ଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ସାରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ାରାରୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ାରାହ୍ୟୈ ନମଃ । ୯୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ାରିଜାସନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରାମ୍ବରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ର-ଗନ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ର-ମାଲ୍ୟ-ବ଼ିଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ କାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ କାମ-ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ନ୍ଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ଼ିଦ୍ୟାଧର-ସୁପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ନୀଲ-ଭୁଜାୟୈ ନମଃ । ୧୦୦
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚତୁବ଼ର୍ର୍ଗ-ଫଲ-ପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ରକ୍ତ-ମଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ନୀଲ-ଜଙ୍ଘାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ଚତୁରାନନ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ହଂସାସନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବେ଼ଦାନ୍ତ-ବ଼ିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ-ବ଼ିଷ୍ଣୁ-ଶିବ଼ାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
। । ଇତି ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ-ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର-ଶତ-ନାମାବ଼ଳିଃ । ।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *