ଲଘୁନ୍ୟାସଃ – ଅଥାତ୍ମାନଂ ଶିବାତ୍ମାନଂ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରରୂପଂ ଧ୍ୟାୟେତ । ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଂକାଶଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରକମ୍ । ଗଙ୍ଗାଧରଂ ଦଶଭୁଜଂ ସର୍ବାଭରଣାଭୂଷିତମ୍ । ।ନୀଲଗ୍ରୀବଂ ଶଶାଂକାଂକଂ ନାଗୟଜେ୍ଞାପବୀତିନମ୍ । ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମୋତ୍ତରୀୟଂ ଚ ବରେଣ୍ୟମଭୟପ୍ରଦମ୍ । । କମଣ୍ଡଲ୍ୱକ୍ଷସୂତ୍ରାଣାଂ...