। । ଗଣପତି ଅଥବ଼ର୍ଶୀର୍ଷୋପନିଷତ୍ । । ଓଁ ନମସ୍ତେ ଗଣପତୟେ । ତ୍ୱମେବ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ତତ୍ତ୍ୱମସି । ତ୍ୱମେବ଼କେବ଼ଲଂ କର୍ତ୍ତାଽସି । ତ୍ୱମେବ଼କେବ଼ଲଂ ଧର୍ତ୍ତାଽସି । ତ୍ୱମେବ଼କେବ଼ଲଂ ହର୍ତ୍ତାଽସି । ତ୍ୱମେବ଼ସର୍ବ଼ଂ ଖଲ୍ୱିଦଂ...