ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ କବ଼ଚମ୍


ଗୁରୁରୁବ଼ାଚ
ଶୃଣୁ ଶିଷ୍ୟ! ପ୍ରବ଼କ୍ଷ୍ୟାମି କବ଼ଚଂ ସବ଼ର୍କାମଦମ୍ ।
ଧୃତ୍ୱା ସତତଂ ସବେ଼÷ର୍ଃ ପ୍ରପାଠ୍ୟୋଽୟଂ ସ୍ତବ଼ଃ ଶୁଭଃ ।ା
ନ୍ୟାସଃ
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତୀ-ସ୍ତୋତ୍ର-କବ଼ଚସ୍ୟ ପ୍ରଜାପତିଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ, ଶାରଦା ଦେବ଼ତା, ସବ଼ର୍ତତ୍ତ୍ୱପରିଜ୍ଞାନେ ସବ଼ର୍ାର୍ଥସାଧନେଷୁ ଚ କବ଼ିତାସୁ ଚ ସବ଼ର୍ାସୁ ବ଼ିନିୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ ।ା
ଅଥ କବ଼ଚମ୍‌
ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ସରସ୍ୱତ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ଶିରୋ ମେ ପାତୁ ସବ଼ର୍ତଃ ।
ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ବ଼ାଗ୍‌ଦେବ଼ତାୟୈ ସ୍ୱାହା ଭାଲଂ ମେ ସବ଼ର୍ଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ସରସ୍ୱତ୍ୟୈ ସ୍ୱାହେତି ଶ୍ରୋତ୍ରେ ପାତୁ ନିରନ୍ତରମ୍ ।
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଭଗବ଼ତ୍ୟୈ ସରସ୍ୱତ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ନେତ୍ରୟୁଗ୍ମଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ବ଼ାଗ୍‌ବ଼ାଦିନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ନାସାଂ ମେ ସବ଼ର୍ଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ବ଼ିଦ୍ୟାଽଧିଷ୍ଠାତୃଦେବେ଼÷୍ୟ ସ୍ୱାହା ଚୋଷ୍ଠଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ସ୍ୱାହେତି ଦନ୍ତପଂକ୍ତିଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ଐଂ ଇତ୍ୟେକାକ୍ଷରୋ ମନ୍ତ୍ରୋ ମମ କଣ୍ଠଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ପାତୁ ମେ ଗ୍ରୀବ଼ାଂ ସ୍କନ୍ଧୌ ମେ ଶ୍ରୀଃ ସଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ବ଼ିଦ୍ୟାଽଧିଷ୍ଠାତୃଦେବେ଼÷୍ୟ ସ୍ୱାହା ବ଼କ୍ଷଃ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ବ଼ିଦ୍ୟାଽଧିସ୍ୱରୂପାୟୈ ସ୍ୱାହା ମେ ପାତୁ ନାଭିକାମ୍ ।
ଓଁ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ବ଼ାଣ୍ୟୈ ସ୍ୱାହେତି ମମ ହସ୍ତୌ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ସବ଼ର୍ବ଼ର୍ଣ୍ଣାତ୍ମିକାୟୈ ପାଦୟୁଗ୍ମଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ବ଼ାଗଧିଷ୍ଠାତୃଦେବେ଼÷୍ୟ ସ୍ୱାହା ସବ଼ର୍ଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଦଶଦିକ୍ ବନ୍ଧନମ୍‌
ଓଁ ସବ଼ର୍କଣ୍ଠବ଼ାସିନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ସବ଼ର୍ଜିହ୍ୱାଽଗ୍ରବ଼ାସିନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହାଽଗ୍ନିଦିଶି ରକ୍ଷତୁ ।ା
ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ସରସ୍ୱତ୍ୟୈ ବୁଧଜନନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ।
ଓଁ ସତତଂ ମନ୍ତ୍ରରାଜୋଽୟଂ ଦକ୍ଷିଣେ ମାଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ତ୍ର‌୍ୟକ୍ଷରୋ ମନ୍ତ୍ରୋ ନୈଋର୍ତ୍ୟେ ସବ଼ର୍ଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଜିହ୍ୱାଽଗ୍ରବ଼ାସିନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ପ୍ରତୀଚ୍ୟାଂ ମାଂ ସବ଼ର୍ଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ସବ଼ର୍ାଽମ୍ବିକାୟୈ ସ୍ୱାହା ବ଼ାୟବେ଼୍ୟ ମାଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଗଦ୍ୟ-ପଦ୍ୟ-ବ଼ାସିନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହା ମାମୁତ୍ତରେ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ଐଂ ସବ଼ର୍ଶାସ୍ତ୍ରବ଼ାଦିନ୍ୟୈ ସ୍ୱାହୈଶାନ୍ୟୈ ସଦାଽବ଼ତୁ ।
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ସବ଼ର୍ପୂଜିତାୟୈ ସ୍ୱାହା ଚୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ସଦାଽବ଼ତୁ ।ା
ଓଁ ହ୍ରୀଂ ପୁସ୍ତକବ଼ାସିନ୍ୟୈ ସଦାଽଧୋ ମାଂ ସବ଼ର୍ତୋଽବ଼ତୁ ।
ଇତି ତେ କଥିତଂ ଶିଷ୍ୟ! ବ୍ରହ୍ମ-ମନ୍ତ୍ରେøଘ-ବ଼ିଗ୍ରହମ୍ ।
ଇଦଂ ବ଼ିଶ୍ୱଜୟଂ ନାମ କବ଼ଚଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପକମ୍ ।ା
।। ଇତି ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀକବ଼ଚଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।ା

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *