AstaLakshmi Stotram – ॥ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

 
॥ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥

ସୁମନସଵନ୍ଦିତ ସୁନ୍ଦରି ମାଧଵି                    ଚନ୍ଦ୍ର ସହୋଦରି ହେମମୟେ ।
ମୁନିଗଣମଣ୍ଡିତ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟିନି          ମଞ୍ଜୁଳଭାଷିଣି ଵେଦନୁତେ ॥
ପଙ୍କଜଵାସିନି ଦେଵସୁପୂଜିତ             ସଦ୍ଗୁଣଵର୍ଷିଣି ଶାନ୍ତିୟୁତେ ।
ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି          ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମି ସଦା ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୧॥
  

॥ ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥


ଅହିକଲି କଲ୍ମଷନାଶିନି କାମିନି      ଵୈଦିକରୂପିଣି ଵେଦମୟେ ।
କ୍ଷୀରସମୁଦ୍ଭଵ ମଙ୍ଗଲରୂପିଣି      ମନ୍ତ୍ରନିଵାସିନି ମନ୍ତ୍ରନୁତେ ॥
ମଙ୍ଗଲଦାୟିନି ଅମ୍ବୁଜଵାସିନି      ଦେଵଗଣାଶ୍ରିତ ପାଦୟୁତେ ।
ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମି ସଦା ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୨॥  

॥ ଧୈର୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥


ଜୟଵରଵର୍ଣିନି ଵୈଷ୍ଣଵି ଭାର୍ଗଵି      ମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣି ମନ୍ତ୍ରମୟେ ।
ସୁରଗଣପୂଜିତ ଶୀଘ୍ରଫଲପ୍ରଦ      ଜ୍ଞାନଵିକାସିନି ଶାସ୍ତ୍ରନୁତେ ॥
ଭଵଭୟହାରିଣି ପାପଵିମୋଚନି      ସାଧୁଜନାଶ୍ରିତ ପାଦୟୁତେ ।

ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ଧୈର୍ୟଲକ୍ଷ୍ମି ସଦା ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୩॥  

॥ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥

 ଜୟଜୟ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନି କାମିନି      ସର୍ଵଫଲପ୍ରଦ ଶାସ୍ତ୍ରମୟେ ।

ରଥଗଜ ତୁରଗପଦାଦି ସମାଵୃତ      ପରିଜନମଣ୍ଡିତ ଲୋକନୁତେ ॥

ହରିହର ବ୍ରହ୍ମ ସୁପୂଜିତ ସେଵିତ      ତାପନିଵାରିଣି ପାଦୟୁତେ ।

ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ଗଜଲକ୍ଷ୍ମି ରୂପେଣ ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୪॥   

॥ ସନ୍ତାନଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥

ଅହିଖଗ ଵାହିନି ମୋହିନି ଚକ୍ରିଣି      ରାଗଵିଵର୍ଧିନି ଜ୍ଞାନମୟେ ।

ଗୁଣଗଣଵାରିଧି ଲୋକହିତୈଷିଣି      ସ୍ଵରସପ୍ତ ଭୂଷିତ ଗାନନୁତେ ॥

ସକଲ ସୁରାସୁର ଦେଵମୁନୀଶ୍ଵର      ମାନଵଵନ୍ଦିତ ପାଦୟୁତେ ।

ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ସନ୍ତାନଲକ୍ଷ୍ମି ତ୍ଵଂ ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୫॥

    ॥ ଵିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥

 ଜୟ କମଲାସନି ସଦ୍ଗତିଦାୟିନି      ଜ୍ଞାନଵିକାସିନି ଗାନମୟେ ।

ଅନୁଦିନମର୍ଚିତ କୁଙ୍କୁମଧୂସର-      ଭୂଷିତ ଵାସିତ ଵାଦ୍ୟନୁତେ ॥

କନକଧରାସ୍ତୁତି ଵୈଭଵ ଵନ୍ଦିତ      ଶଙ୍କର ଦେଶିକ ମାନ୍ୟ ପଦେ ।

ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ଵିଜୟଲକ୍ଷ୍ମି ସଦା ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୬॥   

॥ ଵିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥

ପ୍ରଣତ ସୁରେଶ୍ଵରି ଭାରତି ଭାର୍ଗଵି      ଶୋକଵିନାଶିନି ରତ୍ନମୟେ ।

ମଣିମୟଭୂଷିତ କର୍ଣଵିଭୂଷଣ      ଶାନ୍ତିସମାଵୃତ ହାସ୍ୟମୁଖେ ॥

ନଵନିଧିଦାୟିନି କଲିମଲହାରିଣି      କାମିତ ଫଲପ୍ରଦ ହସ୍ତୟୁତେ ।

ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ଵିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମି ସଦା ପାଲୟ ମାମ୍ ॥୭॥   

॥ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥


ଧିମିଧିମି ଧିଂଧିମି ଧିଂଧିମି ଧିଂଧିମି      ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦ ସୁପୂର୍ଣମୟେ ।
ଘୁମଘୁମ ଘୁଂଘୁମ ଘୁଂଘୁମ ଘୁଂଘୁମ     ଶଙ୍ଖନିନାଦ ସୁଵାଦ୍ୟନୁତେ ॥
ଵେଦପୁରାଣେତିହାସ ସୁପୂଜିତ      ଵୈଦିକମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶୟୁତେ ।
ଜୟଜୟ ହେ ମଧୁସୂଦନ କାମିନି      ଧନଲକ୍ଷ୍ମି ରୂପେଣ ପାଲୟ ମାମ୍ ॥ ୮॥

ଶରୀରରେ ଅଛି କଳାଜାଇ


ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କଳାଜାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କାହା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଳାଜାଇ ଥାଏ ତ କାହା ଦେହରେ ଏକରୁ ଅଧିକ କଳାଜାଇ ଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି କଳାଜାଇକୁ କେହି କେହି ତିଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କଳାଜାଇକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁଥିବା କିଛି ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସକେତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ
ଆସ;ୁ ଜାଣିବା ଶରୀରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଳାଜାଇ ଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ ।
୧) ଡାହାଣ ପାପୁଲିରେ କଳାଜାଇ: ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତର ଉପର ଭାଗରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ, ସେମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧନ ଓ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ଯଦି କଳାଜାଇ ହାତର ତଳ ଭାଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ଓ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
୨) ବାମ ପାପୁଲିରେ କଳାଜାଇ : ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାମ ପାପୁଲିରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଥାଏ ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହୋଇ ନଥାଏ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ।
୩) ଓଠ ଉପରେ କଳାଜାଇ: ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଠର ଠିକ ଉପର ଭାଗରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଜିଦ୍‌ଖୋର ସ୍‌ଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପଛରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି ।
୪) ଓଠ ତଳେ କଳାଜାଇ: ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଠର ତଳଭାଗରେ କଳାଜାଇ ଅଛି ସେମାନେ ଦୁଃଖି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି କି;ୁ ବହୁତ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ୍‌ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁ ସ୍‌ାଭିମାନି ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପMା ରୁହନ୍ତି ।
୫) ବାମ ଗୋଡରେ କାଳାଜାଇ :ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାମ ଗୋଡର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡିନଥାଏ ଶେଷରେ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
୬) ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଜାଇ: ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଭିତର ଭାଗରେ କଳାଜାଇ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
୭) ନାକରେ କଳାଜାଇ: ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍‌ପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ମାତ୍ରା ଏହା ବିବାହ ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ।
୭) ନାଭିରେ କଳାଜାଇ: ଯାହାର ନାଭିର ତଳ ଭାଗରେ କଳାଜାଇ ଅଛି ସେ ଧନୀ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ।
୮) ଭ୍ରୁଲତାରେ କଳାଜାଇ:ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରୁଲତାରେ ବି କଳାଜାଇ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।
୯) ଗୋଇଠିରେ କଳାଜାଇ: ପାଦ ଗୋଇଠିରେ କଳାଜାଇ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହା ବିବାହ ପରେ ସଫଳ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ।
୧୦) ପିଠିରେ କଳାଜାଇ: ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଠିରେ କଳାଯାଇ ଥାଏ ସେମାନେ ଭୌତିକବାଦି ଓ ମହତ୍‌ାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥକୁ ମନଖୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଶ୍‌ାସ ରଖନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା


ପରମାତ୍ମା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତନ ପରିସରରେ ରହନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଯନିବାନ ହେବା ଉଚିତ । ମସ୍‌ଜିଦ୍‌, ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଦି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଭିତରେ ରହୁ । ଆମେ କି;ୁ ଉପାସନାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ କି;ୁ ଆମ ଭିତରେ ଉପାସନାସ୍ଥଳ ନଥାଏ । ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି । ଏମିତି ହେଲେ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଉପାସନା ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଯାହା ଫଳ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳେନା । ଗଛମୂଳ ବି ମସ୍‌ଜିଦ୍‌ ପାଲଟିଯିବ ଯଦି ପୂଜା ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି । ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାଠାରୁ ଉପାସନାସ୍ଥଳ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ । ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲେ ଶରୀର ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଏ ନେଇ ଉଦାହରଣଟିଏ । କୌରବ-ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ । ଭୀମ ଦୁର୍ଯେ୍ୟାଧନର ଜାନୁକୁ ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରୁଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୁର୍ଯେ୍ୟାଧନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ । ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱମା । ଦୁର୍ଯେ୍ୟାଧନକୁ କହିଲେ । ‘ଦୁର୍ଯେ୍ୟାଧନ, ତୁମେ ଯଦି ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ତୁମର ଏ ଦଶା କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି । ମୋତେ ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ।’ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦୁର୍ଯେ୍ୟାଧନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋକାମୀ । ତଥାପି ଅହଂକାରୀ ଦୁର୍ଯେ୍ୟାଧନ ଅଶ୍ୱମାକୁ ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ । ଅଶ୍ୱମା ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଶର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ । ପୁତ୍ରମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଆନ୍ତି । ହଠାତ୍‌ ଶରଟିଏ ଆସିଲା । କଅଁଳ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡିଠାରୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା । ଘର ସାରା ରକ୍ତର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି । ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାହାର ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ! ଦ୍ରୌପଦୀ ଖୁବ୍‌ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଆନ୍ତି । ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝୁନଥିଲେ । ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ- ‘କୃଷ୍ଣାକୁ କେହି ବୁଝାଇପାରିବେନି । ମାଆର ହୃଦୟ । ସନ୍ତାନର ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଲେ ମାଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରେନା । କାନ୍ଦିପକାଏ । ଆଉ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ସନ୍ତାନର ମୃତୁ୍ୟ ଦେଖି କୋଉ ମାଆ ସମ୍ଭାଳି ରହିବ !’ ଭଗବାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଖୁବ୍‌ କାନ୍ଦିଲେ । ଲୁହରେ ସେ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ । ଭଗବାନ କହିଲେ । ‘କୃଷ୍ଣା ! କାନ୍ଦିଲେ କ’ଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଉ ଫେରିବେ !’ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ । ‘ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ । ଏ ସଂସାର ମରଣଶୀଳ । ଆସିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲଭାବରେ ଜାଣେ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନାହିଁ । ମୋ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆତତାୟୀ ଅଶ୍ୱମା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଦେଲା । ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି । ଅନ୍ତତଃ ଚେଇଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖି ଥାଆନ୍ତେ । ସେଥିପାଇଁ ମୋର କାନ୍ଦଣା ।’ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି । ଏମିତିକି ମୃତୁ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଆଖି ଦେଖୁ । ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ । ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସିବା ଦରକାର ।

ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ ଓ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ବ

ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି ମୌନୀ ଅମାବସ୍ୟା ବା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା । ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତିଥି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚଳିତବର୍ଷ ଅର୍ଦ୍ଧ-କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୌନୀ ଅମାବସ୍ୟା ବା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଦ୍ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସହ ହରିଦ୍ୱାର, ବାରଣାସୀ, ଗଙ୍ଗାସାଗର, ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

ମୌନୀ ଅମାବସ୍ୟାରେ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ତିଥିକୁ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ, ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତୃଦୋଷରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଉପବାସ ଓ ପୂଜା କରାଯାଏ ।

ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ ଏବଂ ଦୈବିକ ତିନି ପ୍ରକାରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ସକାଳ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗଙ୍ଗା ମା’ଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ସହ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ୟ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରି ୭ଥର ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ନାଶ ହୁଏ । ଏହି ଦିନ ଅଶ୍ବତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, କଳା ରାଶି, ମିଶ୍ରୀ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହିଁ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହ ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ।

ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ’ଣ କରିବେ ଦାନ

ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦାନ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷୟ, ବାଧା-ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ଏବଂ ବାସନକୁସନ ଆଦି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅଟା ଗୁଳା କରି ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚଢେଇଙ୍କୁ ଚିନି ମିଶା ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

Keep Flute in your house and see the change – ଘରେ ବଂଶୀ ରଖିଲେ କ’ଣ ହେବ?

ବଂଶୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ବଂଶୀର ମଧୁର ସ୍‌ର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଘରେ ବଂଶୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ଅବା ଦୋକାନରେ ବଂଶୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍‌ଭାବନା ବଢାଇଥାଏ । ଘରେ ବଂଶୀ ରଖି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ବଂଶୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ।
୧) ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି: ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ କାଠ ର୍ନିମିତ ବଂଶୀକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍‌ର ଛାତ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ।
୨) ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍‌ରୁମ୍‌ର ଛାତରେ ବିମ୍‌ ଅଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି ହଁ ତେବେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ବିମ୍‌ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍‌ରେ ଲାଲ୍‌ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଂଶୀ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଂଶୀର ମୁହଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍‌ ଆଡକୁ ରହିବ

How to do Arati – ଆଳତି କରିବାର ବିଧି – ଆଳତି କରିବା ବେଳେ କେତେଥର ହାତ ବୁଲାଇବେ

ମନ୍ଦିର ଓ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆଳତି କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଆଳତି ଏଥିରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ ଆଳତି ସାଧାରଣତଃ ଘିଅ, ତେଲ କିମ୍‌ା କର୍ପୂରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପୂଜା ପରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ ସତ, କି;ୁ ଏହା ଖୁବ କମ୍‌ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ, ଆଳତି କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ କେତେ ଥର ହାତ ବୁଲାଇବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଳତି ଦ୍‌ାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହ ପୂଜାପାଠରେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲେ, ଆଳତି ଦ୍‌ାରା ସେହି ତ୍ରୁଟିରୁ ମାର୍ଜନା ବା କ୍ଷମା କାମନା କରାଯାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍‌ନ୍ଧ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ରହିଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆଳତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଦୀପ ସହ ହାତକୁ ବୁଲାଇବା ଉଚିତ୍‌ ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ୧୨ଟି ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଳତି ବେଳେ ତେବେ ୧୨ଥର ଆଳତି ପାଇଁ ଦୀବ ସହ ହାତକୁ ବୁଲା;ୁ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାତଟି ରଶ୍ମି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥରେ ସାତଟି ଘୋଢ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସାତଥର ଆଳତି କର;ୁ ।
ସେହି ପ୍ରକାର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମୀ ତିଥି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଅ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନବାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ୯ଥର ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ୍‌ ।

Hanging Temple ଚୀନ୍‌ର ଝୁଲନ୍ତା ମନ୍ଦିର


ଶୀର୍ଷକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ମଠ ମନ୍ଦିର ଭୂମିରେ ନଚେତ୍‌ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଚୀନ୍‌ରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ପବନରେ ଝୁଲୁଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଉତ୍ତର ଚୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ‘ସୁଆନ୍‌ ଖୋଙ୍ଗ୍‌’ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ହାଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍‌ ଟେମ୍ପଲ୍‌’। ଚୀନ୍‌ ସହରଠାରୁ ୬୫ କମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଝୁଲନ୍ତା ମନ୍ଦିରଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍‌ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଚୀନର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍‌ଫୁସିୟସ୍‌ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏକତ୍ର ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରଟି
ଏତେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଝୁଲନ୍ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ। ଚୀନ୍‌ର ହଙ୍ଗ୍‌ ପାହାଡ଼ରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏପରି ହୋଇଛି
ଯେ, ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ଚୀନ୍‌ରେ ବେଶ୍‌ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛି। ହଙ୍ଗ୍‌ ପାହାଡ଼ର ଏକ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ମଝାମଝିରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଘାଟିର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରଟି ଭୂମିଠାରୁ ୫୦ ମିଟର ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଖୁବ୍‌ ଲମ୍ବା। ଏଠାରେ ଛୋଟବଡ଼ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ମଣ୍ଡପ ଚଟାଣକୁ କାଟି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ଖୁବ୍‌ ସତର୍କତାର ସହ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସମୟରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡବୁଲାଇ ଦିଏ। ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତେବେ ସିଧା ଘାଇରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୁଏତ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଏତେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଚୀନବାସୀ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି?
ଏହାର ରହିଛି ଦୁଇଟି କାରଣ। ଚୀନର ସରକାରୀ େୱବ୍‌ସାଇଟ୍‌ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି- ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାତାୟତର ଏହା ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ, ଭିକ୍ଷୁକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଭାବି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ହଙ୍ଗ୍‌ ପାହାଡ଼ ଘାଟି ଦେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟାପାଣି ମାଡ଼ିଆସୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବନ୍ୟାରେ ଆସିଯାଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଝୁଲନ୍ତା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି


ପୁରୀ,୨ା୪: ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ରାମମନ୍ଦିରରୁ ହୁଣ୍ଡିଟଙ୍କା ଓ ମୂର୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ୨୪ଘଂଟିଆ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସିସିଟିଭି ଥିବା ସତେ୍ୱ କିପରି ଚୋରି ହେଲା ତାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚୋରକୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ଡା. ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓଡିଶା ପୁଲିଓ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁଲିସ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ପୁଲିସ ବିଚାର କରୁଛି । ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କିଏ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇପାରେ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଚୋରିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ସେ ସଂପର୍କରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୁଲିସ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ବୃତମାନେ ରାମମନ୍ଦିରର ଲୁହା କବାଟକୁ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଭିତରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କା, ଛୋଟ ପିତଳ ମୂର୍ତି ଓ ଶାଳଗ୍ରାମଗୁଡିକ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ । ରାତି ସାଢେ ୧୧ଟା ପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ଚୋରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବାବେଳେ ଚୋର କିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାହା ପୁଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି

What is April-Fool! Why & How? ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା

ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ବ୍ୟଥା ବଡ ଗମ୍ଭୀର । ତାହାକୁ ଆଜି ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି । ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ନ ହେଲେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ । ଆଜି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ ।
କାଳଗଣନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ମାପକାଠି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତି ଅନୁସାରେ କାଳଗଣନା ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଅନୁସାରେ ଗଣନାକାରୀମାନେ ବର୍ଷକ ୩୬୫ଦିନ , ୧୫ଘଣ୍ଟା ୩୧ ପଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତି ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକ ୩୫୪ଦିନ,୨୨ଘଣ୍ଟା ୧ପଳ, ଏହାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଳମାସ ବା ଅଧ ôମାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଏହି ଦୁଇ କାଳଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ଦିନ ୫୩ଘଣ୍ଟା ୩୦ପଳ ଅନ୍ତର ଆସୁଛି । ବାସ୍ତବରେ ବୈଦିକ ଗତି ଅନୁଯାଇ ଚୈତ୍ରଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ହିଁ ପଡୁଥିଲା ।
ଏକଦା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲା । ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍‍ ଅଫ ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
୧୫୮୪ରେ ଫ୍ରାନସର ଚାର୍ଲସ ୧୦ମ ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ଲାଗୁକରିଥିଲେ । ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ଓ ଏପ୍ରିଲ ୧ ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଥିଲା । ଏହି ଚୈତ୍ରଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା
୧ରେ ହିଁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସୌରବର୍ଷ ଓ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ ଗଣନାଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ୧୦ଦିନ ୫୩ଘଣ୍ଟା ୩୦ପଳ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚୈତ୍ରଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ନ ପଡି ବେଳେ ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ୧ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ପଡିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍‍ସରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ୧ରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାନୁଆରୀ ୧ ବଦଳରେ ଏପ୍ରିଲ ୧କୁ ହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ । କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ
ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଏପ୍ରିଲଫୁଲ-୧କୁ ହିଁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
ଏପ୍ରିଲ ୧କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଜାନୁଆରୀ-୧କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲଫୁଲର ଜନ୍ମ । ଜାନୁଆରୀ ୧କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୧କୁ
ନୂଆବର୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜି ଖାଇବା ନାମରେ ଡାକିଲେ । ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେହି ନ ଥିବେ କିମ୍ବା ସେହି ଘରେ ତାଲା ପଡିଥିବ । ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ବୋକାଙ୍କ ପରି ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧିରେଧିରେ ଜାନୁଆରୀ ୧କୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ମାନସିକତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲରେ ପ୍ରଚଳନ ଫ୍ରାନ୍‍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ଏପ୍ରିଲଫୁଲ ନାମରେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ରହସ୍ୟର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର । ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଓଡିଶାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପ୍ରିଲଫୁଲ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏପ୍ରିଲ ୧କୁ ବୋକାଦିବସ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ । ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୧ରେ ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେଲା । ଯେଉଁ ଦିନ ଓଡିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଓଡିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଓଡିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ସେହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ କାହାକୁ ବୋକା ବନାଇବା ଠିକ୍‍ ହେବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରି ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ।
(

କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍


ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧/୪ : ଓଡିଶାର ରସଗୋଲାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସଙ୍କେତର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଏହି ହଳଦୀ ଯାହାକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । କନ୍ଧମାଳ ଆପେକ୍ସ ସ୍ପାଇସେସ ଫର ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ(କସମ)ର ସଚିବ ସଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମେଲ ଯୋଗେ ଜାଣି ମୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି । ଏହି ମାନ୍ୟତା ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସଫଳତା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହଳଦୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ୨୦୨୮ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଆଜି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । କସମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।ଯଦିଓ ଓଡିଶା ରସଗୋଲାରେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲା ତଥାପି ଦୁଇଟି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ୧୫ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । କୋଟପାଡର ହାତ ତିଆରି ଲୁଗା, ଓଡିଶା ଇକତ ଶାଢୀ, ଖଣ୍ଡୁଆ, ଗୋପାଳପୁରର ତୁଷାର ଲୁଗା, ପିପିଲି ହସ୍ତତନ୍ତ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କୋଣାର୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଧାଶାଢୀ, ବାମକେଇ ଶାଢୀ, ହବସପୁର ଶାଢୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟ୍ଟଶାଢୀ ଏବଂ ଯୋଡା ଓ ଗଞ୍ଜାମର କେତକୀ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ କନ୍ଧମାନ ହଳଦୀକୁ ୩୦ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।