Ama Vivek Live

ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗେଷୁ ବି଼ଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହଣେଷୁ ଚ ।
ଆହାରେ ବ଼୍ୟବ଼ହାରେ ଚ ତ୍ୟକ୍ତଃଲଜ୍ଜାଃ ସୁଖୀ ଭବେ଼ତ୍ ।
ଧନ ଓ ଅନ୍ନ ଦେବା ନେବାରେ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ, ଭୋଜନ ଓ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ସଙ୍କୋଚ ନକରିବା ଲୋକ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।